2A: Hur kan politiker stödja klimatanpassning i Norden? How can politicians support Nordic climate adaptation?

Den här tematiska sessionen riktar sig till politiker för att få möjlighet att tillsammans dela erfarenheter och öka medvetenheten om hur politiken bäst stödjer klimatanpassning i Norden.

This thematic session is especially targeted towards politicians for sharing experiences and raise awareness on adaptation towards climate robust societies.

13.00 -16.15 Wednesday October 24th

Location: Vingen 3-4

Korta presentationer från politiker och forskare om politikens roll för klimatanpassning i Norden med fokus på nordiska kommuner inleder samtal i mindre grupper för att dela erfarenheter av: 1) Klimatanpassningens politiska tyngd: När behövs politiskt engagemang för klimatanpassning? och 2) Hur kan man som politiker skapa goda förutsättningar för att styra klimatanpassning?

Short presentations by politicians and scholars on the role of politics for climate adaptation in the Nordics with a focus on local authorities feed into group discussions to share experiences on: 1) The political salience of climate adaptation: What is the case for political action on climate adaptation? 2) How do we establish good conditions for governing climate adaptation?

Programme

Inledning: Politisk tyngd och styrstrategier: Två politiska dilemman för klimatanpassning / Introduction: Salience and Strategies: Two political dilemmas for taking action on climate adaptation?
Mattias Hjerpe, Director, Centre for Climate Science and Policy Research, Linköping University

Hur behövs politiken för att främja lokal och regional klimatanpassning? In what ways are political action needed to spur local climate adaptation?
Bijan Zainali, Chair of the Program Commission for Climate Adaptation of the Swedish Association for Local Authorities and Regions, SKL.

Är Norrköping sårbart inför skyfall och värmebölja? Politiker och forskare i samverkan.
Lars Stjernqvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping och Mattias Hjerpe, föreståndare Centrum för klimatpolitik forskning

Klimatilpasning som tverrsektorielt prosjekt: pulverisering eller identifisering av ansvar? Erfaringer fra statlig arbeid med klimatilpasning i Norge. / Climate adaptation as a cross-sectorial project: Pulverisation or identifcation of responsibility? Experiences from national government work on climate adaptation in Norway
Carlo Aall, Professor in Sustainable Development at the Western Norway Research Institute

Städers klimatanpassning genom två linser: Erfarenheter från att vara både forskare och politiker. Urban adaptation through two lenses: Experiences from being both a researcher and a politician.
Atte Harjanne, Finnish Meteorological Institute

Hur kan politisk styrning skapa goda förutsättningar för lokal klimatanpassning? How can political guidance and leadership create good conditions for local climate adaptation?
Mikael Granberg, professor och föreståndare för Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet

Integration av mål för havsförsurning i planering av kust- och havsområden.  / Integrating ocean acidification objectives in coastal zone management.
Kyrre Groven, Researcher, Western Norway Research Institute

This session will be held in Swedish/Scandinavian languages.

Back to the programme