1D: Ett nordiskt kulturarv i snabb förändring / A Nordic heritage in the midst of rapid change

Kan kunskap och metoder från urfolk och traditionellt bruk som fäbodkultur, renskötsel, fiske och hantverkstradition bygga resiliens och stödja klimatanpassningsarbetet?

Can knowledge from indigenous peoples and traditional methods such as reindeer herding, fishing, traditional handicrafts etc. help build resilience and support adaptation to climate change?

8.30 - 11.45 Wednesday October 24th 

Location: Vingen 7

När temperaturen på jorden stiger innebär det bland annat att havsnivåerna stiger, glaciärer smälter, områden med permafrost försvinner och växtligheten ändras. I tillägg förväntas förändringar i nederbörd och snötäcke. Känsliga ekosystem sätts ur spel och bl.a. urfolkens livsvillkor förändras.

Temperaturökningen på jorden är inte jämnt fördelad, ökningen är större vid polerna och värst drabbas Arktis. Även i norra delarna av Norden och fjälltrakterna syns denna typ av förändringar där t.ex. snösäsongens längd blir kortare. På andra ställen i högfjällen observeras att somrarna blir allt senare och kallare, att det ligger is på sjöarna till i slutet av juli.

Det fysiska kulturarvet riskerar att skadas eller gå förlorat genom att det tinar fram eller bryts ner på annat sätt som en konsekvens av klimatförändringarna.

Kulturlandskapet och traditionellt bruk och näring såsom renskötsel, fiske, jord- och skogsbruk förändras som en konsekvens bland annat av klimatförändringar. Bägge aspekter belyser ett kulturarv i snabb förändring.

Frågeställningar
Vad händer med klimatet och vilka är konsekvenserna för kulturarv i de nordligaste delarna av Norden? Kan kunskap och metoder från urfolk och traditionellt bruk som t.ex. renskötsel, fiske, hantverkstradition, s.k. immateriellt kulturarv, bygga resiliens i samhället och stödja klimatanpassningsarbetet? Hur förebygger vi nedbrytning och skador? Hur tar vi tillvara föremålen och den nya kunskap vi får genom att föremål tinar fram ur snölegor och glaciärer?

How do we care for objects that emerge from melting glaciers, and for the knowledge that they bring? 

Program

Glacial Archaeology and the Future of Mountain Ice
Ny kunskap om kulturarv från föremål som tinar fram ur smältande glaciärer. Espen Finstad, The Glacier Archaeology Program in Oppland Norway. 

Reindeer bones melting out from snow and ice gives new knowledge
Ny kunskap om renen och renskötseln från ben som tinar fram ur snölegor och glaciärer. Kjell-Åke Aronsson, Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum.

 Warmer, wetter, wilder –Arctic heritage
Vad är klimatförändringarnas konsekvenser och vad händer med de sårbara, arktiska kulturmilljöerna? Anne Cathrine Flyen, Norsk Institutt for kulturminneforskning, NIKU.

Adapt Northern Heritage
Hur påverkas kulturlandskapet av klimatförändringarna? Exempel från risk- och sårbarhetsanalyser i Aurlands kommun, Norge och Tåssåsen sameby i Jämtland. Marte Boro, Riksantikvaren.

Can reindeer prevent unwanted effects of a warming climate on Arctic ecosystems?
Kan renar förhindra oönskade effekter av ett varmare klimat på fjällens vegetation? Johan Olofsson, Umeå Universitet.

Coastal culture and climate change effects
Säl som kulturresurs och immateriellt kulturarv som hotar gå förlorat. Andreas Hoffmann, ARCTIC CULTURE LAB.

Denna session kommer huvudsakligen att hållas på svenska och norska, med presentationer även tillgängliga på engelska.

This session will be held predominantly in Swedish and Norwegian, with presentations also available in English.

Back to the programme